AMTEE Production AB

Gassystem för specialgaser.

Vad är ett gassystem?
Ett gassystem är ett distributions-system för gas ifrån en leveranskälla som kan vara en kryogenisk tank eller ifrån en gascylinder till en eller flera förbrukningspunkter. Komponenter och material i gassystem väljs efter media, dess specifika egenskaper och kvalitet.Ett gassystem består normalt av följande:

- Ett gaslager för cylindrar där man separerar gaserna efter deras fysikaliska egenskaper. (En viktig detalj vid planering av ett lager är lättåtkomligheten för lastbil).

- En tryckreduceringsenhet (gascentral) vid cylindern eller kryoenheten med ventilsystem för renspolning och avstängning till gasledningen.


 
- Ett rörsystem som distribuerar gasen till förbrukningspunkterna.

- En tryckregulator (uttagspost) vid förbrukningsstället i kombination med en avstängningsventil.

- Nödvändiga säkerhetsutrustningar som säkerhetsventiler, flammspärrar, övervakningssystem etc intergreras i anläggningen efter behov och föreskrifter beroende på vilka egenskaper mediat har.

Varför bör man installera ett gassystem?


- Ökad säkerhet

- Bättre arbetsmiljö

- Bättre driftsekonomi

- Myndighetskrav

- Kvalitetsgaranti

- För att undgå hantering av tunga gascylindrar i arbetsmiljön och enbart använda sig av ett reducerat tryck fram till arbetsplatsen minimeras risken för olyckor. Lågt tryck innebär även reducerat gasutsläpp vid läckage.

- Vid skifte av gascylindrar i en semiautomatisk gascentral kommer alltid tillförsel av gas att vara tillgänglig.

- Arbetsmomenten att skifta gascylindrar kan planeras med ett dylikt system och medför inga driftavbrott eller andra störningar i arbetsprocessen vid cylinderbyte.


 
- Gaslagren kan övervakas vid centralgassystem ochn inköpen kan reduceras i antal cylindrar.

- Ett gassystem erbjuder goda möjligheter för tryck och läckageövervakning. Det kan sammankopplas till centrala alarm och nödstoppsfunktioner. Vid brand i utrymme med gassystem kan nödstoppsfunktionen utnyttjas att stoppa all gastillförsel samtidigt som cylindrarna är utanför brandområdet.

- Myndigheter och intresseorganisationer har under senare år ställt högre och högre krav på säkerhet såväl som miljö. Ett gassystem uppfyller dessa kriteria som föreligger. Vid planering att installera ett gassystem och dess placering av gaslagret bör alltid lokala brandkåren kontaktas för deras synpunkter.

AMTEE Production AB - Valsberga 37- 64795 Åkersstyckebruk- Tel +46 070 6209408 - info@amtee.se